Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

 

 I. Postanowienia wstępne

 

 1. Wszystkie zamówienia realizowane przez afresh media sale sp. z o.o. KRS: 0000471289 podlegają powszechnie obowiązującym w dniu składania zamówienia przepisom prawa polskiego.
 2. Definicje:
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Spółką czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Spółka – afresh media sale sp. z o.o. KRS: 0000471289,
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna niebędąca konsumentem, osoba prawna,
 • Zamawiający – Konsument lub Przedsiębiorca składający zamówienie, także potencjalny klient,
 • Serwisy internetowe Spółki – strony internetowe w ramach których Zamawiający mogą składać zamówienia.
 1. Zamówienia będą realizowane wyłącznie po wyraźnej akceptacji przez Spółkę, dokonanej po przesłaniu przez potencjalnego klienta (zwanego w dalszej części Regulaminu „Zamawiającym”) kopii podpisanego zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub po przesłaniu pisemnego zamówienia lub po dokonaniu przedpłaty na rachunek bankowy Spółki.
 2. Wszelkie cenniki oraz inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie.
 4. Postanowienia dotyczące wyłącznie Konsumentów znajdują się w punkcie VIII niniejszego Regulaminu, Konsumentów wiążą jednak wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, chyba że są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych.

 II. Procedura dokonywania zamówień

 

 1. Podstawą zainicjowania zamówienia jest nawiązanie przez Zamawiającego kontaktu ze spółką poprzez serwisy internetowe Spółki.
 2. Podstawę złożenia zamówienia stanowi oferta przygotowana przez Spółkę dla Zamawiającego, która w najlepszy sposób odpowiada jego potrzebom i wymaganiom. Przesłana przez Spółkę oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamawiający może złożyć zamówienie co do całości lub części przygotowanej oferty.
 3. W celu zawarcia umowy Zamawiający składa zlecenie realizacji zamówienia na podstawie wzoru zamówienia pochodzącego od Spółki, z uwzględnieniem poniższych postanowień. Wzór zamówienia stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Skuteczne złożenie zlecenia wymaga dla swej ważności podpisania zamówienia przez Zamawiającego (forma pisemna) oraz przesłania kopii podpisanego zamówienia na wskazany przez Spółkę adres e-mail lub dokonania przez Zamawiającego przedpłaty (płatność on-line lub przelew tradycyjny) i przesłania potwierdzenia dokonanej przedpłaty na wskazany przez Spółkę adres e-mail.
 5. W razie wyboru przez Zamawiającego przedpłaty jako formy płatności zamiast zamówienia Zamawiający otrzymuje fakturę proforma. W przypadku wyboru płatności z odroczonym terminem Zamawiający otrzymuje zamówienie do podpisania.
 6. Kopia podpisanego zamówienia może być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w serwisach internetowych Spółki, właściwy dla przyjmowania zamówień. Dopuszczalne jest także przesłanie podpisanego zamówienia pocztą tradycyjną z jednoczesnym poinformowaniem Spółki w drodze e-mailowej o przesłaniu zamówienia pocztą tradycyjną.
 7. Po otrzymaniu kopii zamówienia przez Spółkę, Spółka przesyła Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail, z uwzględnieniem punktu VII.5 niniejszego Regulaminu (konieczność wykonania wizualizacji). Moment dojścia do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji uważany jest za moment zawarcia umowy. W razie wyboru przez Zamawiającego przedpłaty jako formy płatności, umowa uważana jest za zawartą w chwili potwierdzenia otrzymania przedpłaty przez Spółkę. W razie nie przesłania przez Spółkę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub potwierdzenia otrzymania przedpłaty, umowa uważana jest za zawartą, jeżeli Spółka przystąpiła do realizacji Zamówienia, w szczególności jeżeli zamówiła towar niezbędny do realizacji złożonego zamówienia.
 8. Spółka rozpoczyna realizację zamówienia z chwilą otrzymania wpłaty wartości zamówienia przez Zamawiającego, chyba, że Zamawiający i Spółka ustalą odroczony termin zapłaty, wskazany na fakturze.
 9. Zlecenie musi zwierać:

a) dokładną nazwę (firmę) Zamawiającego,
b) dokładny adres,
c) numer NIP (jeżeli posiada),
d) numer telefonu,
e) nazwisko lub nazwiska osób odpowiedzialnych za Zamówienie ze strony Zamawiającego,
f) pieczęć firmową (jeżeli posiada),
g) wskazanie, że złożone zamówienie może zostać przyjęte do realizacji w ciągu 7 dni,
h) czytelny podpis Zamawiającego lub osoby reprezentującej Zamawiającego.
Spółka przewiduje 3 tryby realizacji zamówień:

a) EXPRESS – realizacja zamówienia do 5 dni roboczych, za dodatkową odpłatnością w wysokości 25% wartości zamówienia netto

b) STANDARD – realizacja zamówienia od 6 do 14 dni roboczych, ceny jak w ofercie

c) SLOW – realizacja zamówienia od 15 do 28 dni roboczych, z jednoczesnym udzieleniem rabatu w wysokości 2,5% wartości zamówienia netto.

10.Osoba podpisująca zamówienie przesłane do Spółki powinna posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

11.Osoba nie mająca uprawnień do reprezentacji jest zobowiązana do przesłania odrębnego upoważnienia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego. W przeciwnym razie Spółka może dochodzić zwrotu ceny bezpośrednio od osoby, która podpisała zamówienie.

12.W zamówieniu należy szczegółowo podać i opisać zamawiany towar, w szczególności symbol zamawianego towaru.

13.Spółka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podawania przyczyn, w szczególności, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawców Spółki.

14.Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Spółki do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

15.Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do Spółki upoważniają Spółkę do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a w uzasadnionych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.

16.Spółka prowadzi działalność skierowaną przede wszystkim na zawieranie umów z innymi przedsiębiorcami.

17.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, chyba że ustalono inaczej na piśmie.

 III. Ceny

1.Ceny opublikowane na stronie internetowej nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Ceny produktów nie obejmują:

2.1.kosztów zdobienia (nadruku, tłoczenie, haftu, grawerowania)

2.2.kosztów przygotowalni,

2.3.kosztów przesyłki.

3.Ceny opublikowane na stronie internetowej i przedstawione w ofercie przesłanej Zamawiającemu muszą zostać potwierdzone przez Spółkę poprzez wyraźne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Koszt przesyłki może ulec zmianie. Aktualny cennik znajduje się na stronie www.

5. Towar sprzedawany jest w opakowaniach zbiorczych lub jeśli strony postanowią inaczej, w opakowaniach jednostkowych za możliwą dodatkową dopłatą.

 IV. Dostarczenie Zamówienia i odpowiedzialność.

1.Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego, chyba, że Strony zgodnie ustalą inaczej w ramach umowy wskazując, iż to Spółka jest podmiotem zobligowanym do poniesienia kosztów transportu (wysyłki).

2.Termin dostawy zamówionych towarów określony Spółkę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować go jako ostatecznego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z działalności firm transportowych lub kurierskich.

3.Spółka zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 3% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

4.Spółka ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości ich wartości.

5.Spółka zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.

6.Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań oraz ich zawartości. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie, w celu zachowania uprawnień Zamawiający jest zobowiązany odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, powiadomić Spółkę.

7.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Zamawiający w celu zachowania uprawnień jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, powiadomić Spółkę

8.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgłoszone lub nieprawidłowo zgłoszone braki ilościowe i jakościowe, jak również za jakość zamawianych towarów, w których właściwości, budowę lub kształt Spółka nie ingeruje, ze względu na ich nabycie od producenta lub innego dostawcy (wyłączenie rękojmi za wady fizyczne). Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.

9.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne sprzedawanych towarów. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów.

 V. Płatność

 1. Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie wskazanym na fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Spółki.
 2. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Zamawiający dokonuje zapłaty w wysokości 100% ceny zamawianego towaru, chyba że Spółka i Zamawiają ustalą co innego. W razie zastosowania odroczonego terminu płatności, cena zostaje wpłacona według terminów ustalonych na fakturze. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zapłaty za pobraniem (cena przesyłki wzrasta w przypadku takiego zamówienia) po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Spółką.
 3. Zamawiający, składając zamówienie, wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Spółki przysługuje prawo do maksymalnych odsetek za opóźnienie w stosunku do Konsumenta, a w stosunków do Przedsiębiorcy – odsetek maksymalnych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 5. Poza wskazanymi w ust. 4 odsetkami, Spółka może dochodzić od Przedsiębiorcy kwot tytułem kosztów odzyskiwania należności:
  40 euro – gdy kwota płatności nie przekracza 5 000 zł
  70 euro – gdy kwota płatności przekracza 5 000 zł, ale jest niższa niż 50 000 zł
  100 euro – gdy kwota płatności jest większa lub równa 50 000 zł
 6. Niezależnie od powyższych kwot oraz odsetek Zamawiający zapłaci Spółce zryczałtowaną kwotę sporządzenia i wysłania każdorazowego wezwania do zapłaty, tj. kwotę 50 zł.
 7. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, Spółka uprawniona jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej nie pozbawia Spółki prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

 VI. Reklamacje

1.Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a w razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności poinformować Spółkę niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni od odebrania towaru. W razie przekroczenia wskazanego terminu, Zamawiający traci wszelkie uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne towaru lub związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

2.W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Spółkę (pocztą elektroniczną w formie kopii pisemnego zgłoszenia – analogicznie jak w punkcie II.6 niniejszego Regulaminu). Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 2 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.

3.W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, Spółka zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów, jeżeli towar odbiega w znaczący sposób od towaru opisanego i zwizualizowanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, z uwzględnieniem punktu 4 poniżej. Koszty nadesłania towarów do naprawy ponosi Zamawiający.

4.Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

5.Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, Spółka zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (Zamawiający gwarantuje, że przeciwko Spółce nie będą kierowane żadne roszczenia i zobowiązuje się pokryć wynikającą z ewentualnych roszczeń szkodę).

6.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powstałej zwłoki w dostarczeniu/odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązków umownych i ustawowych, chyba że wynika to wyraźnie z treści niniejszego Regulaminu albo szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Spółki.

 VII. Zdobienia

1.Materiały do zdobień należy przesyłać w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Corel w wersji do 9 włącznie. Czcionki powinny być zamienione na krzywe, a kolorystyka opisana wg skali Pantone dla kolorów powlekanych.

2.Cena zdobienia obejmuje koszty rozpakowania i zapakowania zakupionych produktów. Cena zdobienia nie obejmuje kosztów zapakowania w opakowania indywidualne, co może nastąpić za dodatkową opłatą podwyższającą wartość każdej sztuki towaru.

3.Cena nadruku nie obejmuje ewentualnych kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów.

4.Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp.) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 75 zł/netto, chyba że strony postanowią inaczej.

5.Spółka przed przystąpieniem do zdobienia produktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zdobienia wraz z wizualizacją.

6.Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odpłatnie próbnego zdobienia produktu.

 

 VIII. Postanowienia dotyczące konsumentów.

 

1.Główne cechy świadczenia Spółki opisane są w zamówieniu, które po podpisaniu własnoręcznym podpisem Zamawiający przesyła w formie elektronicznej do Spółki.

2.Kontakt pomiędzy Zamawiającym i Spółką odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, a jeżeli Zamawiający wyrazi takie życzenie, za zgodą Spółki również w innych formach.

3.Dane identyfikujące Spółki zostały zamieszczone w formularzu zamówienia, za pomocą którego Zamawiający zamawia konkretne towary i usługi w Spółce. Dane teleadresowe Spółki dostępne są na serwisach internetowych Spółki.

4.Reklamacje są składane na adres poczty elektronicznej podany na serwisach internetowych Spółki, właściwy dla przesyłania zamówień.

5.Łączna cena za zamówienie podana jest Zamawiającemu w przesłanej fakturze lub fakturze proforma, a także przez realizacją zamówienia na składanym przez Zamawiającego pisemnym zamówieniu.

6.Sposób zapłaty preferowany przez Spółkę to przelew bankowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym będącym konsumentem możliwe są także inne formy płatności. Płatność powinna zostać dokonana przed przystąpieniem przez Spółkę do realizacji zamówienia, w terminie określonym w wystawionej fakturze lub fakturze proforma (co do zasady w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury).

7.Spółka wykona zamówienie zgodnie z jego treścią, w terminie ustalonym z Zamawiającym lub wynikającym z punktu II.9 Regulaminu, to jest w przypadku standardowego zamówienia w terminie do 14 dni roboczych. Procedura rozpatrywania reklamacji została opisana w punkcie VI Regulaminu.

8.W związku z tym, że umowa ze Spółką zawierana jest na odległość (za pośrednictwem sieci Internet), Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o Prawach konsumenta bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będącemu konsumentem. Jeżeli zamówienie dostarczane jest częściami, wskazany termin biegnie od dnia dostarczenia ostatniej części zamówienia. Odstąpienie dokonuje się przez oświadczenie złożone Spółce w dowolnej formie z zachowaniem 14-dniowego terminu. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który może być mu przesłany przez Spółkę na jego życzenie.

9.Bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia w związku z realizacją prawa odstąpienia od umowy lub uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi ponosi Konsument.

10.Konsument traci prawo odstąpienia od umowy w razie rozpoczęcia używania przedmiotu zamówienia, w razie innego naruszenia przedmiotu zamówienia czyniącego przedmiot zamówienia niezdatnym do użytku lub dalszej odsprzedaży, a także w razie otworzenia większej ilości zbiorczych opakowań produktu niż jest to potrzebne dla oceny przez Zamawiającego będącego konsumentem, czy chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. 11.Spółka ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia w stanie wolnym od wad, zgodnie z treścią zamówienia Zamawiającego będącego konsumentem.

12.W razie wystąpienia sporu na gruncie zawartej umowy, którego Spółka i Zamawiający będący konsumentem nie rozwiążą polubownie, Zamawiający będący konsumentem może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub mediację, zwłaszcza przy pomocy organizacji związanych z ochroną konsumenta.

 IX. Umowne prawo odstąpienia.

 1. Spółce przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub przystąpienie do realizacji zamówienia, w razie nieprzesłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Przez uzasadnione przypadki rozumie się sytuacje nadzwyczajne, których Spółka nie mogła przewidzieć przy zawieraniu umowy, awarie maszyn, urządzeń i systemów, które uniemożliwiają realizację zamówień, nagłe lub czasowe uszczuplenie kadry pracowniczej, niemożliwy do przewidzenia znaczący wzrost kosztów nabycia materiałów na potrzeby realizacji Zamówienia.
 3. Z tytułu odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje roszczenie tylko w przedmiocie uiszczonej ceny i innych kosztów, które poniósł na rzecz Spółki. Zamawiającemu nie przysługują inne roszczenia odszkodowawcze.

 X. Częściowe wykonanie zamówienia.

1.Spółka zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

2.W przypadku niewykonania zamówienia przez Spółkę, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej ceny, a w przypadku częściowego niewykonania zamówienia przez Spółkę, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej ceny w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej ceny przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec Spółki jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.

3.W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.

 XI. Ograniczenie odpowiedzialności.

1.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niemożliwe do przewidzenia w normalnym toku działalności Spółki.

2.Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie. Spółka dokonuje wyboru profesjonalnego podmiotu świadczącego usługi transportowe lub kurierskie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za winę w wyborze w myśl art. 429 Kodeksu cywilnego (wybór profesjonalisty).

 XII. Prawa autorskie.

1.Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego towarów w materiałach reklamowych, serwisach internetowych Spółki, jako część ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Spółki co do jakości znakowania.

2.Spółka ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile Zamówienie lub inne ustalenia wyraźnie nie stanowią inaczej.

3.Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Spółki jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Spółce równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie Spółka spełni celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Spółkę koszty procesu).

4.Zamawiający upoważnia niniejszym Spółkę do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

5.Wszystkie przygotowane i opracowane przez Spółkę projekty towarów, nadruków i inne należą do Spółki i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podmiotom bez pisemnej zgody Spółki.

 XIII. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 1. Spory winny być rozwiązywane przy użyciu metod polubownego rozwiązywania sporów w szczególności z uwzględnieniem mediacji pomiędzy Spółką a Zamawiającym.
 2. W razie niemożności rozwiązania sporu w sposób wskazany w ust. 1 spór ten poddany będzie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Spółki.
 3. Prawem właściwym dla zawierania umów i realizacji zamówień jest prawo polskie.

 XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest afresh media sale sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane wyłączenie w celach zawarcia umowy i realizacji zamówień.
 3. Podanie danych osobowych przez Zamawiających jest dobrowolne. Niemniej jednak jest ono niezbędne na potrzeby zawarcia umowy i realizacji zamówień.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Zamawiającym praw w tym zakresie znajdują się w https://goodgifts.eu/pl/content/9-polityka-prywatnosci

 XV. Postanowienia końcowe.

1.Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają wyraźnej akceptacji Spółki pod rygorem nieważności.

2.W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
12 346 12 10

bok@najtanszegadzety.eu
Sklep internetowy Shoper.pl